te giac

Gián: Mỗi lần tụi nó chán lại kêu tên tao, đếch hiểu được tại sao? Chuồn chuồn: Buồn thì kệ mẹ bọn mày, liên quan gì đến tao? Hổ: Tao xác thực là tao không học chung trường mẫu giáo với thằng Báo nhé. Bò: Bao nhiêu cái ngu đổ hết lên đầu tao là […]Khi muôn thú kể tội con người – Cực hài

Gián: Mỗi lần tụi nó chán lại kêu tên tao, đếch hiểu được tại sao? Chuồn chuồn: Buồn thì kệ mẹ bọn mày, liên quan gì đến tao? Hổ: Tao xác thực là tao không học chung...